22 PAŹDZIERNIKA: Demonstracja pod Ambasadą w Sztokholmie

Dzisiaj, 22 października o godzinie 18.00 zapowiadana jest demonstracja pod hasłem ”Solidarność z ludźmi na granicy”.

Sztokholm, Karlavägen 35.
Informacja ze strony Facebookowej Strajk Kobiet Szwecja
PL/ENG
Solidarność z ludźmi na granicy.
Solidarity with people on the border.
ZBIÓRKI PIENIĘŻNE/LINKS TO FUNDRAISERS:
INFORMATION in English
illegal push-backs documented by Amnesty International https://www.amnesty.org/…/poland-digital-investigation…/
[PL]
Wywózki ludzi NIE w naszym imieniu! Miejsce dzieci nie jest w lesie!
STOP nielegalnym push-backom! STOP torturom na granicy!
Sprzeciwiamy się łamaniu polskiego i międzynarodowego prawa przez polskie władze. W szczególności wobec osób znajdujących się na granicy polsko-białoruskiej. Wiemy o co najmniej ośmiu ofiarach śmiertelnych. Wiemy, że na granicy w lesie rodzą się dzieci. Nie zgadzamy się, aby na granicy Polski umierali ludzie!!!
Sprzeciwiamy się wprowadzeniu stanu wyjątkowego w celu ograniczenia prawa obywateli do informacji i odcięcia niezależnych mediów i organizacji pomocowych.
Domagamy się natychmiastowego udzielenia pomocy medycznej ludziom na granicy poprzez dopuszczenie karetki grupy, która w tym celu powstała – Medyków na Granicy. Domagamy się zniesienia stanu wyjątkowego, respektowania prawa obywateli Polski do informacji, respektowania praw człowieka, konwencji genewskiej i praw dziecka przez polskie władze, dopuszczenia prawników. Domagamy się wspierania władz lokalnych które działają, takich jak gmina Michałów.
Nikt nie jest nielegalny! Solidarność nie zna granic!
Nasza solidarność z ludźmi na granicy obejmuje też ludzi na granicy wytrzymałości. W szczególności osoby walczące o wolność i demokrację w Polsce na granicy wypalenia, często zmagające się z traumą doznanej przemocy policyjnej. 22 października nielegalny ?Trybunał? wydał orzeczenie Przyłębskiej, w konsekwencji, którego tysiące polskich kobiet wyszło na ulicę walczyć o swoje podstawowe prawa. Czułyśmy wtedy wściekłość i strach przed tym do czego zdolna jest ta władza. Słusznie! Od tamtej pory wiemy już, że jest zdolna łamać ręce, gazować, bić pałkami, aresztować, nie udzielać pomocy medycznej, nękać i represjonować obywatelki i obywateli Polski, w tym niepełnoletnich.
Jako rodzice czujemy tę samą wściekłość i przerażenie patrząc na ludzi umierających na granicy, patrząc na dzieci wywożone do lasu.
Bezkarna przemoc obecnej władzy dotknie prędzej czy później każdego. Każda i każdy z nas może okazać się ‘obcym’, któremu odbiera się człowieczeństwo i niezbywalne prawo do życia.
[ENG]
Pushing people into forest and swamp NOT in our name! Children’s place is safe at home!
STOP illegal push-backs! STOP torture at the border!
We oppose the violation of Polish and international law by the Polish authorities. In particular, against people on the Polish-Belarusian border. We know of at least eight deaths. We know that children are being born in the woods. We protest against deaths on the Polish border!!!
We oppose the introduction of a state of emergency to restrict citizens’ right to information and cut off independent media and aid organisations.
We demand the immediate provision of medical assistance to people on the border by allowing the ambulance of the group that was created for this purpose – Medics on the Border. We demand that the state of emergency be lifted, that the right of Polish citizens to information, human rights, the Geneva Convention and the rights of the child and access to a lawyer be respected by the Polish authorities. We demand support for local authorities who act, such as the municipality of Michalow.
No one is illegal! Solidarity knows no borders!
Our solidarity also extends to people on the ‘border’ of what one can withstand. In particular those fighting for freedom, fundamental human rights and democracy in Poland on the brink of burnout, often struggling with the trauma of police violence. On 22 October, the illegal ?Tribunal? handed down the Przyłębska ruling, as a result of which thousands of Polish women took to the streets to fight for their fundamental rights. At that time, we felt rage and fear about what this government is capable of. Rightly so! Since then, we have learned about breaking hands, gassing, beating with batons, arresting, withholding medical assistance, harassing and repressing Polish citizens, including minors.
As parents, we feel the same rage and horror as we watch people dying on the border, children pushed back into the forest.
The violence of the authorities with impunity will sooner or later affect everyone. Each and every one of us may turn out to be a ’stranger’ who can be deprived of humanity and inalienable right to life.

Lämna ett svar