Na pograniczu polsko-niemieckim

O „Domu Gospodarki” w Szczecinie (Haus der Wirtschaft Stettin) rozmawiamy z jego pracownikami Małgorzatą i Krystianem Stopą.

Wasze Biuro nazywało się wcześniej Polsko-Niemiecki „Dom Gospodarki”…

Nasz projekt utworzony został przez 2 instytucje: Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie oraz Izbę Przemysłowo-Handlową z Neubrandenburga, z przygranicznego landu Meklemburgia-Pomorze Przednie. Te dwie izby (wówczas szefową izby niemieckiej była Petra Hintze – a polskiej Dariusz Stępień) doszły do wniosku o potrzebie przygranicznej współpracy gospodarczej. I po zlikwidowaniu, w końcu lat 90. XX wieku, konsulatu generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Szczecinie, wokół którego skupione były nieliczne firmy niemieckie obecne na polskim rynku szczecińskim, nasze izby handlowe stwierdziły, że byłoby dobrze, aby ktoś te sprawy niemieckie po stronie polskiej nadal pilotował tudzież prowadził. I tak właśnie doszło do podpisania umowy (październik 2000) o powołaniu wspólnego projektu pn. „Polsko-Niemiecki Dom Gospodarki”.

Od samego też początku Wasze Biuro mieściło się przy Al. Wojska Polskiego 164…

… w tym samym budynku co siedziba Północnej Izby Gospodarczej oraz Euroregionu „Pomerania”. Budynek ten nazywał się wówczas Centrum Integracji Europejskiej i nasze sąsiedztwo dobrze tam pasowało.

Na przełomie tych ponad dwudziestu już lat działalności nasz projekt ewaluował i zaszło w nim parę istotnych zmian. Wraz z podpisaniem umowy z nowym partnerem po polskiej stronie, w roku 2002r, którym zostało i jest do dziś Zachodniopomorskie Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego (kierowane przez prezesa Zbigniewa Plutę) otrzymaliśmy skróconą nazwę „Dom Gospodarki”.

Kilka lat temu zmieniliśmy również adres i przenieśliśmy się na ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, gdzie mieścił się honorowy konsulat Republiki Federalnej Niemiec i gdzie znajduje się obecnie kancelaria Sochański & Osiński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. j. Nie zmieniły się natomiast nasze cele. Zostały jeszcze bardziej poszerzone i dostosowane do potrzeb rozwijającego się szybko Euroregionu „Pomerania” i całego transgranicznego regionu.

Głównym celem Waszej działalności jest nadal wpieranie polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej…

… z naciskiem na współpracę gospodarczą… Podkreślić też należy, że mimo, iż mówimy o współpracy polsko-niemieckiej, to jednak wspieramy głownie firmy z obu przygranicznych regionów – czyli  landu Meklemburgia Pomorze Przednie i województwa zachodniopomorskiego.

Kto jest odpowiedzialny za Wasz projekt?

Nasz projekt prowadzi Izba Przemysłowo-Handlowa Neubrandenburg Wschodniej Meklemburgii Pomorza Przedniego (IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg Vorpommern). Współpracuje przy tym ściśle z innymi partnerami z Meklemburgii Pomorza Przedniego. A są to: Zespół Roboczy Polsko-Niemieckiej Współpracy Kas Oszczędnościowych, Kasa  Oszczędnościowa Uecker-Randow i  Kasa  Oszczędnościowa Pomorza Przedniego; Izba Rzemieślnicza Wschodniej Meklemburgii-Pomorza Przedniego; Izba Przemysłowo-Handlowa w Rostoku; Izba Przemysłowo-Handlowa w Szwerinie oraz Związek Przedsiębiorców Pomorza Przedniego T.z. Projekt jest też dofinansowywany przez rząd landu Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Partnerem merytorycznym po stronie polskiej jest, wspomniane wcześniej, Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego.

Jakie są Wasze konkretne działania i zadania?

Nasza działalność opiera się głównie na trzech filarach: doradztwie, prowadzeniu  polsko-niemieckiej giełdy kooperacyjnej oraz organizacji i udziale we wszelkich przedsięwzięciach, konferencjach i polsko-niemieckich spotkaniach.

Zacznijmy więc od doradztwa…

… bez granic, które jest naszym pierwszym filarem, polegającym na przyjmowaniu zgłoszeń od firm polskich i niemieckich poszukujących partnerów do współpracy po drugiej stronie granicy lub zamierzających podjąć działalność gospodarczą w kraju sąsiednim. My staramy się udzielać pierwszych podstawowych informacji o uwarunkowaniach prawnych i gospodarczych czy też o sytuacji w danej branży. Po konkretną pomoc – np. doradztwo prawne przy podpisywaniu umów handlowych czy doradztwo podatkowe, notarialne itd. kierujemy zgłaszające się do nas firmy do kancelarii i biur po obu stronach granicy, których szeroką listą dysponujemy. Jesteśmy swego rodzaju przewodnikiem po rynku sąsiada.

Drugi Wasz filar to prowadzenie polsko-niemieckiej giełdy kooperacyjnej…

wszelkie trafiające do nas ogłoszenia o współpracy kierowane przez firmy niemieckie i polskie są przez nas tłumaczone i umieszczane na naszej stronie internetowej „Domu Gospodarki” w przewidzianej do tego rubryce pod nazwą „Polsko-Niemiecka Giełda Kooperacyjna”. Ogłoszenia te trafiają również do innych mediów po obu stronach granicy. W Szczecinie jest to portal gospodarczy Szczecin Biznes, a po stronie niemieckiej miesięcznik Faktor Wirtschaft, wydawany przez naszą Izbę Przemysłowo-Handlową z Neubrandenburga, w którego papierowym wydaniu mamy swoje stałe rubryki przygotowywane przez naszego trzeciego kolegę, Adama Grędziaka. Linki do naszych ogłoszeń znaleźć można również na stronach internetowych niemieckich izb partnerskich.

Uzupełnieniem tej formy giełdy są tzw. giełdy B2B, czyli krótkie bilateralne bezpośrednie spotkania przedsiębiorców organizowane przez nas wspólnie z innymi partnerami w ramach różnych imprez branżowych.  Dają one możliwość poznania w jednym dniu i jednym miejscu kilku potencjalnych partnerów międzynarodowych oraz przeprowadzenia z nimi wstępnych rozmów przy pomocy tłumaczy.

I wreszcie trzeci filar…

… to organizacja i udział w różnych przedsięwzięciach, konferencjach i polsko-niemieckich spotkaniach. Takim sztandarowym cyklem spotkań organizowanych przez Izbę z Neubrandenburga z naszą pomocą, są odbywające się od początku naszej działalności, czyli już od ponad 20 lat, tzw. Kręgi Gospodarcze. Mamy ich 9 w każdym roku kalendarzowym. Ich tematyka dostosowana jest do aktualnych potrzeb i bieżącej sytuacji na pograniczu.

Do powodzenia tych imprez przyczynia się staranny dobór referentów – tzn. osób kompetentnych w danej dziedzinie – i to zawsze zarówno ze strony polskiej  jak i niemieckiej. Niedawno odbyło się nasze pierwsze, po rocznej przerwie, spotkanie Kręgu Gospodarczego Obszaru Metropolitalnego Szczecina w formacie stacjonarnym (w czasie pandemii organizowaliśmy spotkania online). Wybrane zostało dla niego szczególne miejsce – Binowo Park Golf Club. Dyskutowaliśmy tam o aktualnych wyzwaniach dla branży turystycznej i możliwościach współpracy pomiędzy Meklemburgią-Pomorzem Przednim a województwem zachodniopomorskim. Stronę niemiecką reprezentował m.in. Tobias Woitendorf, dyrektor zarządzający Związku Turystycznego Meklemburgia-Pomorze Przednie, polską zaś – Artur Pomianowski, dyrektor biura Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz dyrektorzy tamtejszych pól golfowych. W spotkaniu w Binowie wzięło udział 40 gości.

W ciągu minionych 20 lat zajmowaliście się Państwo tematami związanymi ze Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym i jego gospodarczym wpływem na okolice po obu stronach granicy.

Ewaluowała też nazwa naszego cyklu spotkań. Wcześniej znany jako „Polsko-Niemiecki Krąg Gospodarczy” nosi dziś adekwatną nazwę „Kręgu Gospodarczego Obszaru Metropolitalnego Szczecina”. W jego ramach dyskutujemy i rozważamy tematy mające swoje lustrzane odbicie po obu stronach granicy – np. ośrodki gospodarcze wokół Zalewu Szczecińskiego – takie jak Anklam i Stepnica. Koncepcja tego Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina oparta jest o wpływ naszej szczecińskiej metropolii również na obszar transgranicznych gmin niemieckich. Proces ten wciąż narasta, zarówno poprzez migrację, jak i poprzez wzrost szeregu powiązań funkcjonalnych i przestrzennych. Warto dodać jeszcze, że Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina obejmuje powierzchnię 12 968 km2 i jest zamieszkiwany przez ponad 2,6 mln mieszkańców.

Ważnym tematem wydaje się w naszym tzw. Transgranicznym Regionie Metropolitalnym Szczecina m.in. i turystyka.

Tursytka jest jedną ze specjalizacji województwa zachodniopomorskiego obok oczywiście gospodarki morskiej, energii odnawialnych i biotechnologii. Turystyka i gospodarka zdrowotna są branżami dominującymi w naszym regionie. I siłą rzeczy zajmujemy się projektami polskimi i niemieckimi, które mieszczą się w ramach tej branży. Na ostatnim np. Kręgu Gospodarczym w Binowie przedstawione zostały prezentacje dotyczące turystyki na północy Polski i Niemiec. Rozmawialiśmy o kierunkach jej rozwoju i zagrożeniach w czasie pandemii. Jesteśmy przecież biurem, do którego zgłaszają się konkretne firmy – w tym z branży hotelarskiej. Niemiecka branża hotelarska mocno do nas puka. Podobnie zresztą jak strona polska potrzebuje ona pracowników i kieruje do nas takie zapytania. Nasze biuro nie jest jednak pośrednictwem pracy, możemy tylko dalej skierować te zapytania do stosownych partnerów.

Szczególnie atrakcyjne dla wszystkich firm – tak niemieckich jak i polskich, są wspomniane wcześniej giełdy kooperacyjne B2B…

Tak, już niedługo odbędzie się kolejna taka giełda, której jesteśmy partnerem organizacyjnym. Główny Organizator – Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (RCIiTT) już po raz czwarty zaprasza na międzynarodowe spotkania biznesowe INDUSTRIAL BRIDGE przewidziane dla branż stalowej, morskiej, stoczniowej, transportowej/logistycznej oraz energii odnawialnej. Będzie to unikalne w naszym regionie wydarzenie, podczas którego można będzie nawiązać cenne kontakty biznesowe z firmami ze wspomnianych branż. Poprzednia (2019) edycja giełdy zgromadziła ponad 160 uczestników z Polski i Niemiec, którzy wzięli udział w 295 spotkaniach. Dla przybyłej wówczas delegacji firm niemieckich, której nasz Dom Gospodarki towarzyszył na miejscu, zorganizowany został ponadto program dodatkowy – wizyta w firmie portowej, zwiedzanie Szczecina czy też inne spotkania integracyjne. Jest to naprawdę wspaniała platforma dla poznania branży, nawiązania czy też zacieśnienia współpracy międzynarodowej.

Jak widzicie Państwo Waszą najbliższą przyszłość?  

Odnosimy wrażenie, że od dłuższego czasu nasze usługi pogłębiają się merytorycznie, a zapytania są bardziej kompleksowe, ale też i długoterminowe. Cały czas oferujemy też pomoc firmom, które już wiele lat temu dzięki naszemu wsparciu weszły na rynek sąsiedni czy też znalazły tu partnerów handlowych. I teraz zwracają się do nas z rozmaitymi prośbami  – a to należy coś doprecyzować w sprawie zlecenia, pomóc językowo przy kolejnym spotkaniu, a to wyjaśnić sprawę w Urzędzie Skarbowym czy innej instytucji. Niektóre zaś firmy się wręcz rozrastają i wspieramy je w poszukiwaniu nowych terenów pod inwestycje.  Myślimy, że „Dom Gospodarki” to dla przygranicznych firm niemieckich wciąż adres numer jeden, pod który kierują się lub są kierowani przez tamtejsze izby handlowe w sprawie współpracy gospodarczej z Polską.  Dla nich bardzo cennym jest fakt, że tu na miejscu w Szczecinie mogą zdobyć informacje rynkowe od ludzi, którzy biegle władają językiem niemieckim, ale jednocześnie doskonale znają lokalny rynek, jego uwarunkowania, rodzime firmy czy instytucje wsparcia. W przeciągu ponad dwudziestu lat zbudowaliśmy sobie szeroką sieć partnerów po stronie polskiej i niemieckiej i przy różnych przedsięwzięciach doskonale się uzupełniamy. Przykładem takiej ostatniej udanej imprezy może być choćby  II Polsko-Niemiecka Konferencja Energetyczna „Green Deal”. Byliśmy jej współorganizatorami razem z  Północną Izbą Gospodarczą w Szczecinie; Izbą Przemysłowo-Handlową Wschodniej Brandenburgii (IHK Ostbrandenburg); Izbą Przemysłowo-Handlowa w Neubrandenburgu dla Wschodniej Meklemburgii-Pomorza Przedniego (IHK Neubrandenburg) oraz innymi partnerami z Polski i Niemiec. Nasza konferencja miała na celu przybliżenie wytycznych UE regionowi po obu stronach Odry, zaproponowanie konkretnych i innowacyjnych działań na rzecz ochrony klimatu oraz wspólne omówienie możliwości wdrożenia wytycznych UE w Szczecińskim Regionie Metropolitalnym. Konferencja odbyła się w Hotelu Radisson w sierpniu br. i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Uczestniczyło w niej ponad 150 osób.

Cieszymy się wciąż na nowe tematy, spotkania i wyzwania związane z polsko-niemiecką współpracą transgraniczną. Nasz trzyosobowy zespół – Małgorzata Stopa, Adam Grendziak i Krystian Stopa – jest do Państwa dyspozycji w tym zakresie i zapraszamy serdecznie do korzystania z naszych usług!

Rozmawiał: Leszek Wątróbski

Foto: Państwo Małgorzata i Krystian Stopa przed Biurem „Domu Gospodarki” w Szczecinie  (fot. Leszek Wątróbski)

 

Lämna ett svar