Mieszkasz w Szwecji? Już można się rejestrować na wybory!

Wybory do Sejmu i Senatu już za miesiąc. Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło już stronę do zapisów na wybory: www.ewybory.msz.gov.pl.

Każdy obywatel polski przebywający za granicą, posiadający ważny dowód osobisty lub ważny paszport może się sam zapisać na wybory, rejestrując się na powyższej stronie.

Ważną kwestią jest wybór odpowiedniego obwodu wyborczego. W Szwecji powołano trzy komisje wyborcze. Dwie w Sztokholmie – w Ambasadzie RP na Karlavägen 35 i drugą w Wydziału Konsularnym w Sundbyberg, jedną komisję w Göteborgu.

Zapisy będą otwarte do 10 października włącznie.

Niżej publikujemy zasady rejestracji wyborców:


Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiejw obwodach utworzonych  za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504).

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w sobotę/niedzielę, 13 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00.

Obywatele polscy stale przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście.  Nie ma możliwości głosowania korespondencyjnego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U., poz. 1767.) na terenie okręgu konsularnego w Szwecji zostały utworzone 3 obwody głosowania:

Obwód głosowania nr 243, siedziba obwodowej komisji wyborczej:  Ambasada RP w Sztokholmie, Karlavägen 35  114 31 Sztokholm (AMBASADA)

Obwód głosowania nr 244, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Wydział Konsularny Ambasady RP Prästgårdsgatan 5 172 32 Sundbyberg Sztokholm (KONSULAT)

Obwód głosowania nr 245, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Polonia Center Säveåns Strandgata 4 415 05 Göteborg  

 

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,

nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty;

zostanie wpisana do spisu wyborców.

 

Spis wyborców

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORY:  https://ewybory.msz.gov.pl

Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):

Nazwisko

Imię (imiona)

Imię ojca

Datę urodzenia

Numer ewidencyjny PESEL

Miejsce pobytu wyborcy za granicą

Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.

Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

 

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl 

bądź do Wydziału Konsularnego Ambasady RP (KONSULAT)

telefonicznie, nr tel.:  46 (0) 850 57 50 64

e-mailowo: szwecja.wybory@msz.gov.pl

pisemnie, na adres: Republiken Polens Ambassad Konsulära Avdelningen Prästgårdsgatan 5, 172 32 Sundbyberg Stockholm

ustnie: w siedzibie Konsulatu

faksem, nr faksu: 46 (0) 850 57 50 74

Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. (włącznie).

 

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do  Wydziału Konsularnego Ambasady RP (KONSULAT)pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:

e-mailowo: szwecja.wybory@msz.gov.pl

pisemnie, na adres:, Repuliken Polens Ambassad Konsulära Avdelningen Prästgårdsgatan 5, 172 32 Sundbyberg Stockholm

faksem, nr faksu:  46 (0) 850 57 50 74

 

Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej (w przypadku większości urzędów konsularnych będzie to 11 października 2019 r.). Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem  osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

 

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

 

Wybór komisji w Sztokholmie

Z uwagi na prognozowaną liczbę chętnych do oddania głosu w Centralnej i Północnej Szwecji, powołano dwie komisje wyborcze – jedną w AMBASADZIE (nr 243) a drugą w KONSULACIE (nr 244).

WAŻNE: Proszę zapamiętać wybrany punkt wyborczy. Stawienie się w niewłaściwej komisji uniemożliwi oddanie w niej  głosu.

 

3 reaktioner på ”Mieszkasz w Szwecji? Już można się rejestrować na wybory!

  1. gdzie w Malmö bede mogla glosowac na Prezydenta PL?i do kiedy nalezy sie zglosic?chce glosowac w Malmö osobiscie.

    1. Wiele osób pyta o możliwość rejestracji przed wyborami. Jak tylko będziemy mieli dokładne informacje, opublikujemy ja na naszej stronie. REDAKCJA

      1. Mieliscie to opublikowac zgodnie z zaleceniem Marszalka Sejmu RP do 09-06-20. Co sie dzieje w tym Sztokholmie. Wirus?

Lämna ett svar