Wybory do Parlamentu Europejskiego. Jak głosować za granicą?

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja 2019 roku. Każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 lat, ma prawo głosować. Przy spełnieniu określonych warunków można również głosować będąc poza granicami kraju.

Wyborcy w Polsce głosują w obwodowych komisjach wyborczych w miejscu ich stałego zameldowania. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) podaje do wiadomości wyborców najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania.

Obywatele polscy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są z urzędu wpisywani do rejestru wyborców. Na podstawie rejestru wyborców sporządza się spis wyborców, tj. listę osób, które mają prawo oddania głosu w danej obwodowej komisji wyborczej. Wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, może być dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

Aby znaleźć swój lokal wyborczy, odwiedź stronę PKW: Państwowa Komisja Wyborcza.

Jeśli figurujesz w rejestrze wyborców i mieszkasz w innym kraju UE (tzw. kraju przyjmującym), możesz:

  • głosować na kandydatów startujących w wyborach w Polsce albo
  • wziąć udział w wyborach w kraju przyjmującym i głosować na kandydatów startujących w wyborach w tym kraju.

W wyborach europejskich możesz głosować tylko raz.

Wyborca przebywający w innym kraju UE, posiadający ważny polski paszport lub dowód osobisty (lub obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, posiadający ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość) może głosować na kandydatów startujących w wyborach w Polsce, jeżeli zostanie wpisany do spisu wyborców sporządzonego przez właściwego terytorialnie konsula.

Wpisu dokonuje się na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać:

  • nazwisko i imię (imiona)
  • imię ojca
  • datę urodzenia
  • numer ewidencyjny PESEL
  • oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą
  • numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego, a także miejsce i datę jego wydania (w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi – numer innego ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość, a także miejsce i datę jego wydania)
  • miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą).

Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów.

Lista polskich placówek za granicą: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

 

 

En reaktion på ”Wybory do Parlamentu Europejskiego. Jak głosować za granicą?

Lämna ett svar